Amb l’ESO aprovada

Com s’observa a l’esquema de més avall, el Graduat en Educació Secundària Obligatòria t’obre diverses portes: el batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà i els ensenyaments artístics.

a) Batxillerat. És l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat:

La modalitat que es tria el primer any es manté, en principi, durant els dos cursos del cicle; si es vol canviar en finalitzar el primer curs, el centre ha d’assegurar que almenys es cursin tres matèries de la nova modalitat a segon curs i que, en acabar l’etapa, s’hagin superat almenys quatre matèries de la nova modalitat.

A Palafrugell podeu cursar les modalitats de ciències i tecnologiahumanitats i ciències socials  en aquests dos centres:

Amb el títol de Batxillerat es pot accedir a un cicle formatiu de grau superior o bé a la universitat.

b) Cicles formatius de grau mitjà. Són estudis de formació professional habitualment de 2 anys de durada que donen lloc al títol de tècnic. Actualment existeixen multitud de famílies professionals. Podeu informar-vos-en aquí.

A Palafrugell podeu cursar els següents cicles de grau mitjà a l’Institut Baix Empordà:

  • cuina, gastronomia i serveis en restauració
  • forneria, pastisseria i confiteria
  • electromecànica de vehicles
  • instal·lacions elèctriques i automàtiques
  • gestió administrativa
  • gestíó administrativa en l’àmbit jurídic

Amb el títol de tècnic es pot accedir al mercat laboral com a mà d’obra qualificada. Per poder cursar un cicle formació de grau superior cal fer una prova d’accés.

c) Ensenyaments esportius. Són ensenyaments de règim especial que tenen validesa acadèmica i professional a tot l’Estat. Capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada. Per saber-ne més cliqueu aquí.

d) Ensenyaments artístics. Els ensenyaments artístics proporcionen als alumnes una formació artística de qualitat i garanteixen la qualificació dels futurs professionals de les arts plàstiques, el disseny, la música, la dansa, l’art dramàtic i la conservació i restauració de béns culturals. Per saber-ne més cliqueu aquí.

Àrea d'Educació

Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós
Carrer del Bruguerol, 12
17200 Palafrugell
Telèfon 972 30 43 45
educacio@palafrugell.cat

Horari

Atenció al públic:
de dilluns a dijous de 9 a 13.30 i de 16 a 19.30
divendres de 9 a 13.30

Segueix-nos

Subscriu-te